Biri Uzun Diğeri Kalındı (Alıntı)

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Amateur

Biri Uzun Diğeri Kalındı (Alıntı)
Merhaba ben Ahmet 31 ya??nday?m. E?im Ay?in ise 26 ya??nda. 5 y?ll?k evliyiz. E?imle neredeyse bütün tabular? y?kt?k. Sex hayat?m?z oldukça renklidir. Eylül 2007 de e?imle ba?ba?a mangal yapmak için da?a ç?km??t?k. Da?da çok güzel saatler geçirdik mangal?m?z? yakt?k, bol bol içki içtik ve özgürce sevi?tik. Dönü? için yola koyuldu?umuzda da? yolunda arabam?z ar?za yapt?. Hava kararmaya ba?lam??t? ne yapal?m diye dü?ünürken yak?nlarda bir kulübe gördük ve kulübeye do?ru yürümeye ba?lad?k. Hava karard?kça so?umaya ba?lam??t?. Kulübeye vard???m?zda kap?y? çald?k. Kap?y? açan 18-19 ya?lar?nda bir gençti. Arabam?z?n ar?zaland???n? ve da? ba??nda kald???m?z? söyledik. Bizi içeri davet etti. ?çeriye girdi?imizde ayn? ya?larda bir genç daha vard?. ?ki arkada? çobanl?k yap?yorlarm??. Çobanlar bizi sofraya buyur ettiler. E?imde mini etek oldu?undan yer sofras?na oturdu?unda bacaklar?n?n bütün güzelli?i gözler önüne serildi. ?ki genç gözlerini Ay?in’in bacaklar?ndan ay?ram?yorlar. Ay?in’de arada bir bacaklar?n? aralayarak k?rm?z? külodunu gösterip gençleri azd?r?yordu. Gençlerin önlerindeki çad?rlara bak?l?rsa yaraklar? oldukça büyüktü. E?im Ay?in’in fantazilerinde hep büyük yarakla sikilmek vard?. Bu akl?ma gelince, gençlere arabam?zda bira oldu?unu al?p gelirlerse içebilece?imizi söyledim. Ad? Murat olan araban?n anahtar?n? alarak biralar? al?p geldi. Birer bira açarak hepbirlikte içmeye ba?lad?k. Ay?in’in ete?i iyice s?yr?lm?? bacaklar?n?n aras?ndan k?rm?z? külodu iyice meydana ç?km??t?, arada bir e?ilerek muhte?em gö?üslerinide gençlere sergiliyordu. Ay?in tuvalete gitmek istedi?ini söyleyince d??ar?da olan tuvalete beraber gittik. D??ar?da kar?ma ne yapmak istedi?ini sordu?umda görmedinmi çobanlar?n önündeki çad?rlar? eminim yaraklar? çok büyüktür, müsaade edersen fantazimi gerçekle?tirmek istiyorum, hem sende seyredersin dedi. Kar?m ihtiyac?n? giderdikten sonra kulübeye geri döndük. Art?k amac?m?z belliydi Ay?in bu gençlere kendini siktirecekti. Benden onay ald?ktan sonra daha rahat hareket etmeye ba?lam??t?. Ay?in art?k her taraf?n? çobanlara sergiliyordu. Sohbetimizde giderek sekse dönmü?tü. Gençlere evli olup olmad?klar?n? sordu. Hay?r cevab?n? al?nca onlara hiç bir kad?nla yat?p yatmad?klar?n? sordu. Gençler utanarak yatmad?klar?n? söylediler. Ay?in o zaman siz hiç ç?plak kad?nda görmemi?sinizdir dedi, onlarda canl? olarak görmediklerini ancak resimlerde gördüklerini söylediler. Bunun üzerine Ay?in aya?a kalkarak ba?lad? yava? yava? soyunmaya resmen çobanlara striptiz yap?yordu. Üzerinde sadece küloduyla südyeni kald???nda Murat’la Can’?n aras?na oturup pantalonlar?n?n önündeki çad?rlara el att?. Gençler ?ok olmu?lard?. Sonrada onlar? soymaya ba?lad?. Önce Murat soyundu kar?m Murat’?n kilodunu indirdi?inde gözlerime inanamad?m aleti en az 20 cm di. Sonra Can’?n kilodunu indirdi onunki Murat’?nkinden biraz k?sayd? ama çok kal?nd?. Benimk**e fena say?lmaz 16 cm ama çobanlar?n yaraklar? porno filmlerde gördüklerimiz gibiydi. Ay?in önce Murat’?n yara??n? a?z?na al?p emmeye ba?lad? fakat ancak yar?s?n? alabiliyordu a?z?na. Bir eliylede Can’?n yara??n? s?vazl?yordu. Bu arada bende soyundum ve ba?lad?m kar?m?n am?n? yalamaya. Kar?m?n hiç bu kadar suland???n? görmemi?tim. Am?n?n sular? bacaklar?ndan ak?yordu. Beni iterek sen bu gece sadece seyredeceksin dedi. Ard?ndan çobanlar?n yer yata??na uzand?, bacaklar?n? iki yana ay?rarak karn?na do?ru toplad? ve Murat’?n yara??n? eliyle tuttu, kafas?n? am?n?n dudaklar?na sürterek ?slat?p deli?ine dayad?. Murat bir yüklendi 20 cm yara?? köküne kadar tek hamlede soktu o an Ay?in’in gözleri yerinden f?rlad?. Can? fena yanm??t? ve ç??l??? bast?. Eeee çoban ilk defa am sikiyor ne bilsin böyle büyük bir yarra??n al??t?rmadan sokulmayaca??n?. Sonra kar?m?n am? al??t? bu koca yarra?a ama Murat birkaç gitgelden sonra bo?ald?. Kar?m bu sefer Can’? yat?rd? ve ata biner gibi üstüne oturup Can’?n çok kal?n olan sikini am?n?n dudaklar? aras?na sürtüp güzelce ?slatt?. Sonra deli?ine dayay?p yava? yava? oturuyor, ama o kal?n yara?? köküne kadar almakta çok zorlan?yordu. Son bir hamle ile dibine kadar alm??t?. Oturup kalkarak Can’?n kal?n yara??n?n tad?n? ç?kar?yordu. Can’la ayn? anda bo?ald?lar, kar?m Can’?n kal?n yara??n?n üzerinden kalkt???nda am?ndan hem Murat’?n hemde Can’?n dölleri bacaklar?na do?ru s?z?yordu. E?im Ay?in iyice azm??t? ba?lad? tekrar Murat’?n yara??n? emip yalamaya genç çoban?n yara?? hemen kaz?k gibi oldu. Murat’?n önünde domald? o an anlad?m ki göttende siktirecek çobanlara ama am?ndan zor ald??? yaraklar? götten nas?l alacak diye merak ediyordum. Am?ndan akan menileri eliyle götüne sürüyor bir parmak iki parmak derken üç parma??n?da götüne sokarak deli?ini al??t?rmaya çal???yordu. Sonra Murat’?n yara??n? tekrar a?z?na ald?. Büyük bir i?tahla yal?yordu, a?z?nda iyice tükürükleyerek darac?k göt deli?ine dayad?. Murat’a yava? yava? sokmas?n? söyleyip eliyle kontrol ederek yava? yava? o kocaman yara?? götüne almaya ba?lad?. Kafas? girdi?inde gözünden ya?lar süzülüyordu ama vazgeçmeye niyeti yoktu. Bu ?ekilde biraz bekledikten sonra yava? yava? itmesini söyledi. Art?k tamam? içindeydi. Al??t?ktan sonra Murat’a kökle, ay?r kalçalar?m?, parçala götümü diye diye götünü siktirdi. Murat bu sefer hemen bo?almad? kar?m? ba??rta ba??rta sikip döllerini kar?m?n götüne doldurdu. yara??n? ç?kard???nda kar?m?n götü bir müddet kapanmad? Murat’?n dölleri d??ar? s?z?yordu. Bu sefer Can geçti kar?m?n arkas?na Can’?nki çok kal?nd? kar?ma istersen vazgeç Can götünü parçalar dedim. Ama o karar?n? vermi?ti vazgeçmeyecekti. Böyle kal?n bir yara?a götünü siktirmek istedi?ini söyledi. Can yara??n?n kafas?n? küçücük deli?e dayad? yükleniyor ama sokam?yordu, kal?n yarak bir türlü girmiyordu kar?m?n darac?k göt deli?ine, Can kar?m?n kalçalar?ndan s?k?ca tutup öyle bir yüklendi ki kar?mdan ac? bir feryat koptu, avaz? ç?kt??? kadar ba??r?yordu. Da? ba??nda olmasak, bizim evde olsak herhalde bütün mahalle toplan?rd? ne oluyor diye. Can yara??n?n sadece kafas?n? sokmu?tu ama kar?m ç?kar diye bas bas ba??r?yor yalvar?yordu. Can korkudan geri çekilince yara??n?n kafas? kar?m?n götünden ç?karken ploop diye bir ses ç?kard?. Tabi kar?mdan bir feryat daha koptu. Tam vazgeçece?ini dü?ünürken, kar?m bu sefer Can’? yere yat?rd? ve sikini a?z?na alarak yalamaya ba?lad? iyice tükürükleyip ?sland???na emin olduktan sonra göt deli?ini yara??n kafas?na ayarlay?p yava?ça oturmaya ba?lad? hem ac?dan ba??r?yor hemde hepsini almak için u?ra??yordu. Ba??ra ba??ra köküne kadar alm??t?. Can’?n yarra?? gerçekten çok kal?nd? gözlerime inanam?yordum. Götünden kan s?z?yordu ince ince. Art?k al??m??t? ac? yerini zevke b?rakm??t?. H?zla üzerine oturup kalk?yordu. Zevkini ç?kara ç?kara Can’a götünü siktirdi. Sabah?n ilk ???klar?na kadar Murat ve Can’la siki?mi?ti. Ay?in iyice yara?a doymu?tu ama bir hafta götünün üzerine oturamad?. Bana gene gidelim çobanlar?n yan?na bu sefer ikisini birden am?ma götüme istiyorum. Birini am?ma di?erini götüme sokturup o koca yarraklar?n aras?nda tost olmak istiyorum diyor.

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *