Yengemin Çıplak Resimleri

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Babes

Yengemin Çıplak Resimleri
B?n Fr?n??’d?n . ?dım Y?vuz, 18 y?şınd?yım. ?il?ml? Lill?’d? k?lıy?rum. ?biml? y?ng?m d? biziml? ?ynı ???rtm?nd?, f?k?t bir ?lt k?tımızd? ?turuy?rl?r. ??l?n K?ny?’lıyız. ?bim y?ng?ml? K?ny?’d? ?vl?ni? Fr?n??’y? g?tirdi. Y?ng?m b?şını ört?? v? Türb?n giyin?? d? ç?k ??xy bir k?dın. En ?zınd?n b?n öyl? buluy?rum. Y?ng?mi d?h? hiç b?şı, göğ?ü ?çık görm?dim. Evd? bil?, y? Türb?nl?, y?d? b?şörtü?ü v? uzun ?t?kl? g?z?r. Y?ng?m b?y?z t?nli, ?lm? y?n?klı v? ?tli dud?kl?rı ?l?n, f?zl? d? şişm?n ??yılm?y?n, f?k?t uzun b?ylu v? uzun b???klı, giydiği uzun ?t?ğ? r?ğm?n, h?tl?rı b?lli ?l?n, d?lgun yuv?rl?k k?lç?lı bir fiziği v?r. ?nn?m b?b?m d?hil, tüm ?kr?b?l?rımız? ??ygıd? ku?ur ?tm?z, k?ndi h?lind?, ????iz bir k?dındır y?ng?m. Y?ni t?m bir k???lı kutu!

???b? ?biml? y?ng?min ??k? h?y?tl?rı n??ıldır diy? d? düşünm?kt?n ?d?miy?rdum. Y?ng?m k???lı giyindiği için (?y?k bil?ğini d?hi görm?dim), y?ng?min vü?udunu ç?k m?r?k ?diy?rdum. Z?m?nl? bu m?r?kım bir tutkuy? dönüştü, y?ng?min ?n uf??ık h?r?k?tini dikk?tli?? gözl?ml?m?y? b?şl?dım. Bir k?r??ind? y?ng?m mutf?kt? d?l?bın ü?t gözün? t?n??r? k?y?rk?n, y?tiş?m?diği için yuk?rıy? uz?ndı. İşt? ? ??n?d? bluzu ?tl?tiyl? birlikt? ?rk?d?n 3-4 ?m yuk?rı t??l?ndı, b?li ?çıldı. ? ?nd? ?ikimin bird?n ??rtl?ştiğini v? t?ş gibi ?lduğunu hi???ttim. Y?ng?m f?rk?tm?d?n h?m?n tuv?l?t? gittim v? 31 ç?k?r?k indirdim ?ikimi. Bu ?l?yd?n ??nr? ?rtık y?ng?m? b?şk? gözl? b?km?y? v? g???l?ri y?ng?mi h?y?l ?d?r?k 31 ç?km?y? b?şl?dım. Y?ng?m ?rtık ?klımd?n çıkmıy?rdu birtürlü.

Y?ng?mi ?ikm?yi bır?kın, çı?l?k görm?k için n?l?r v?rm?zdim!
?bim işi g?r?ği, m?l ?lm?y? ?ık ?ık S?n-Qu?ntin’? gid?rdi. Yin? bir ?kş?m y?m?kt?n ??nr? ?ş?ğı ?biml?r? indim, TV ??yr?tm?k için. Yuk?rd? bizimkil?r Türk k?n?ll?rını ??yr?d?rl?r ?ür?kli. Zili ç?ldığımd?, y?ng?m ?lind? bul?şık ?ldiv?niyl? ?çtı k??ıyı, “G?ç ?tur, bul?şık yıkıy?rum, ?bin d? şimdi b?ny?y? girdi, S?n-Qu?ntin’? gid???kmiş. Bul?şıkl?r bit?in ç?y y?????m.” d?di. G?çtim ??l?n? TV’yi ?çtım, MTV ??yr?diy?rum. T?nım?dığım bir ş?rkı?ının h?y?tını ?nl?t?n b?lg???l v?rdı, ?ıkıldım, k?n?ll?rı ?ır?yl? g?zdim, f?k?t ??yr?d???k birş?y bul?m?dım, yin? MTV’y? g?tirdim. B?ktım m???d? ?bimin ??? t?l?f?nu duruy?r. H?rh?ld? y?ni ?lmış ?lm?lıydı, k?lit?li birş?y? b?nziy?rdu. M?r?k ?ttim in??l?m?y? b?şl?dım. İlk d?f? ?kr?n? d?kunm?lı bir t?l?f?nu y?kınd?n in??liy?rdum. M?nünün ?r??ını, bur??ını kur??l?rk?n, ‘İm?g??’ diy? bir d??y?y? çıktı. M?r?k y? bu, ?çtım d??y?yı…

Bir ?ürü ‘İm?g?’ uz?ntılı v?ril?r v?rdı, ??nu g?lm?y???k gibi. Birin?i ‘İm?g?’ y?z?nı ?çtım, y?ng?min r??mi! H?md? ??çl?rı ?çık! ???b? y?ng?min b?şk? r??iml?ri v?rmı diy? d?v?m ?ttim, ikin?i v? üçün?ü ‘İm?g?’ı ?çtım, ?nl?rd? y?ng?min r??iml?ri. G?lib? r??iml?rin h???i y?ng?m? ?itti. Ş?yt?n dürttü, diğ?r r??iml?r? b?km?d?n h???ini Blu?t??th’l? b?nim t?l?f?n? gönd?rdim. ?bimin t?l?f?nunu t?kr?r ?ldığım gibi m???y? bır?ktım. ?k?d?r ç?ktu ki r??iml?r, b?y? uzun ?ürmüştü. En ??n r??im gönd?rildikt?n 3-4 d?kik? ??nr? y?ng?m bul?şığı bitirmiş, ?lind? ç?y t???i?i il? g?ldi. ?z ??nr? d? ?bim b?ny?d?n çıktı. Ç?yl?rımızı içtikt?n ??nr? b?n ?y?kl?dım. ?bim, “?tur d?h? ?rk?n.” d?di. “Bilgi??y?rd? işim v?r, gid?yim.” d?dim. “İyi ??n bilir?in, git.” d?di. B?ni k??ıy? uğurl?rk?n, “Y?rın S?n-Qu?ntin’? gidiy?rum, y?ng?n? göz kul?k ?l! H?tt? işin y?k?? y?rın burd? k?l.” d?di. “T?m?m!” d?dim v? yuk?rı çıktım.

Ev? girdiğimd? h?y???nd?n öl???ktim, bir ?n ön?? y?ng?min r??iml?rin? b?km?k i?tiy?rdum. Bizimkil?r?, “B?n y?tıy?rum!” diy?r?k ?d?m? girdim v? k??ıyı kilitl?dim, Bilgi??y?rı ?çtım v? t?l?f?numd?ki r??iml?ri yükl?dim. Yükl?m? bittikt?n ??nr? m???ik görünümün? tıkl?dım, r??iml?rin h???i ?ul F?rm?t’ınd? ?çılm?y? b?şl?dı. ?m?n T?nrım! ? d? n? öyl? ?!? Gördükl?rim? in?n?m?dım! Bütün r??iml?r y?ng?min r??iml?riydi v? ??d??? b?şı ?çık d?ğil, r??iml?rin num?rl?rı yük??ldikç? y?ng?min d? h?r t?r?fı ?çılıy?rdu! Ş?k ?lmuştum! F?k?t ?ynı z?m?nd? ç?k büyük bir ??vinç v? h?y???n d? hi???diy?rdum. Körün i?t?diği bir göz, T?nrı v?rmiş iki göz! H?y???nd?n n? y?????ğımı bilmiy?rdum. R??iml?r? ?ır?yl? v? ?indir? ?indir? b?km?y? k?r?r v?rdim…

M?ğ?r b?nim ? k???lı diy? bildiğim y?ng?m n?ymiş öyl? b?! Y?ng?m h?r r??imd? d?h? d? ?çılıy?r, ?ynı içç?m?şırı t?nıtımı y???n F?t?m?d?ll?r gibi, d?ğişik d?ğişik r?nk v? m?d?ld? kül?tl?rl? ?üty?nl?rl?, ??xy ??xy ??zl?r v?riy?rdu! Sikim n??ıl k?lktı, ?ynı t?ş gibi ?ldu. ?z ??nr? y?ng?min T?ng? kül?t il? y?t?kt? ?rk??ını dönmüş, d?m?l?r?k ??z v?rdiği r??mi görün??, d?h? ?limi ?ikim? d?kunm?d?n d?num? b?ş?ldım. H?m d? ?z buz d? d?ğil, ?n ?z bir ?vuç! Böyl? birş?y ilk d?f? b?şım? g?liy?r. S??rml?rim t? k?t ??nt?l?numd?n dış?rı çıkm?y? ç?lışıy?rdu. Bu k?d?r ç?k t?hrik ?lu? b?ş?l???ğımı bil??ydim, ??nt?l?numu v? kül?dumu çık?rır, k?ğıt m?ndil? v?y? ??ç?t?y? b?ş?lırdım. Kül?dum v? ??nt?l?numun önü b?rb?t ?lmuştu. H?m?n ??yundum, ???rml?rd?n ?ıyır?bildiğimi ??ç?t?y? t??l?yı? çö?? ?ttım. ??nt?l?nu v? kül?du kurum??ı içim k?l?rif?rin üz?rin? bır?ktım. Y?ni bir kül?tl? ?ş?fm?n ?ltı giydim…

Y?ng?min r??iml?rin? b?km?y? d?v?m ?ttikç?, ş?şkınlığım d? ?ikim gibi büyüy?r?k ?rtıy?rdu. Y?ng?min içç?m?şırlı r??iml?ri bitmiş, ??d??? kül?tl? v? göğü?l?ri ?çık ?l?n r??iml?ri b?şl?mıştı. Y?ng?min ??zl?rını gördükç? k?f?yı yiy?rdum. Bir r??imd? y?ng?m çı?l?k göğü?l?rini iki ?lin? ?lmış, birl?ştirmiş, ön? ?ğilmişti. Bir diğ?rind? ?ynı ??rn?filiml?rd?ki k?rıl?r gibi, ??rtl?şmiş göğü? uçl?rını ??rm?kl?rı ?r??ın? ?lmış, bir b?şk? r??imd? i?? göğü? uçl?rını y?lıy?rdu! ?rtık ?ikim d?num? ?ığm?z ?ldu. N? ?lur n? ?lm?z diy? Bilgi??y?rın y?nın? bir t?m?r k?ğıt ??ç?t? k?ydum, v? ?ş?fm?nıml? kül?dumu dizim? k?d?r ?ıyırdım, ?ikimi ?lim? ?ldım öyl? b?kıy?rum y?ng?min r??iml?rin?. V?y ?n??ın? b?! Y?ng?m n?ymiş öyl?! Çıldırdım r??m?n y?! Kudurdum iyi??!

Sikimi ?ıv?zl?y? ?ıv?zl?y? y?ng?min r??iml?rin? b?km?y? d?v?m ?ttim. Sır? y?ng?min kül?t?uz r??iml?rin? g?lmişti. Y?ng?min ?mı tr?şlıydı, bunu b?kl?rdim y?ng?md?n, f?k?t t?m ?rt??ın?, ‘Br?zily? u?ulu ?m tr?şı’ d?dikl?ri m?d?ld?n, uzun in?? bir ş?rit ş?klind? bir tut?m kıl bır?kmıştı. Ş?k ü?tün? ş?k? giriy?rdum. M?ğ?r h?rk??in ????iz ??d??ız diy? bildiği y?ng?m, n? y?r?b?k?n, yür?k y?k?nmış öyl?. Sır? y?kın ç?kim ?m?ık r??iml?rin? g?ldiğind?, b?n bir tut?m ??ç?t? ?lm?k z?rund? k?ldım. Y?ng?m ?mının dud?kl?rını iki ??rm?ğıyl? ??ğ? ??l? ?yırmış, t?? ?mının ??mb? içl?rin? k?d?r, ?mının d?lğin? k?d?r görünüy?rdu! N? y?l?nırdı, n? ?ikilirdi ?m?!

Elimd? ?lm?d?n y?nid?n b?ş?ldım!
Bu h?rh?ld? y?ng?min ?n ?şırı r??mi diy? düşünürk?n, ??nr?ki r??iml?rd? y?nıldığımı ?nl?dım. İyi ki d? y?nılmışım! Y?ng?min ??nr?ki r??iml?ri i?? y?t?kt? d?m?lmış bir ??zd?, iki ?liyl? götünün y?n?kl?rını ?yırır ş?kild?ydi. Y?ng?min göt d?liği kr?t?r ?ğzı gibi ?çılmış, büzüğünün tüm d?t?yın? k?d?r b?lli ?luy?rdu. ?z ön?? b?ş?lm?m? r?ğm?n ?ikimin y?nid?n ??rtl?şm?y? b?şl?dığını hi???diy?rdum. S?nr?ki r??iml?rd? y?ng?m ?mın? v? götün? d?ğişik d?ğişik ?i?iml?r ??kmuştu. Birind? ?mın? T?r?ğın ???ını ??kmuş, birind? ???d?r?nt kutu?u. Götün? i?? ?ır?yl?, ??lm?k?l?m’d?n tutun d?, Mum, T?rn?vid?’nın ???ı, Ş?r?? şiş??in? k?d?r, ?vd? n? bulunur?? ??kmuştu…

Bir ??nr?ki ??riyi görün?? d?h? ç?k ş?şırdım, y?ng?m ?bimin ?ikini y?l?rk?n ç?kilmişti. Ş?şırdığım ş?y y?ng?min ?ğzın? ?lm??ınd?n ç?k, ?bimin küçü?ük ?ikiydi! Bir y?nd?n h?yr?t ?d?r?k r??iml?r? b?km?y? d?v?m ?ttim. Y?ng?m ?bimin ?ikini tümd?n ?ğzın? ?lıy?rdu. Birk?ç r??im ??nr? i??, ?bim y?ng?min ?ğzın? yüzün? b?ş?lmış, y?ng?min gözl?rin? ??çl?rın? k?d?r ?bimin ???rml?ri bul?şmıştı.

En ??n r??iml?r? b?ktığımd? i??, y??tıkl?rın kılıfınd?n v? ç?rş?fın r?ngind?n ?nl?dığım k?d?rıyl?, ?bim b?şk? bir gün ç?kmişti ??n r??iml?ri. Bunl?rı, ?bim y?ng?mi d?m?ltmış götünd?n ?ik?rk?n ç?kmişti. En ??n r??im i?? ?bimin ???rml?ri y?ng?min götünd?n dış?rı ?üzülürk?n idi. Bu ??n r??m? b?k?rk?n öyl? bir b?ş?lmışım ki, ???rml?rim t?? Bilgi??y?rın Kl?vy??in? v? M?nitörün? fışkırmıştı!

??ç?t?yl? h?rt?r?fı ?ili? t?mizl?dikt?n ??nr?, y?ng?min çı?l?k r??iml?rin? ?n b?şt?n, içim? ?indir? ?indir?, d?f?l?r?? k?z d?h? b?ktım, g???nin ???t üçün? k?d?r! Gözl?rim iyi?? kız?rı? ??ım?y? b?şl?yın?? y?tm?y? k?r?r v?rdim. ?m? h?m?n uyuy?m?dım. Gözl?rimi k???dığımd? y?ng?mi n??ıl ?ik?rim düşün???i b?ni bir iki ???t d?h? uyutm?dı. H?nüz n??ıl y?????ğımı bilmiy?rum, ?m? mutl?k? bir y?lunu bulu?, ?nind? ??nund? y?ng?mi ?ik???ğim! Bu k?nud? ç?k k?r?rlıyım!

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *