Köylü güzeli

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Bbw

Köylü güzeli
Asl?nda sadece yolumuz geçiyordu oradan.Arac?m?z su kaynat?nca çaresiz su bulabilmek için etraf? k?s?k gözlerle izlemeye ba?lad?k.Patikan?n ard?ndaki a?açlar?n aras?ndan sanki kerpiç evler görünüyordu.Oraya do?ru ilerledik ben ve arkada??m.Köy meydan?nda önce kar??m?za omuzunda iki helke çe?meden su ta??yan bir kocakar? ç?kt?. Yaban gözlerle ?öyle bi süzdü.Sonra yan?na genç bir köylü k?z? ili?ti.Tuttu helkenin birini, omuzland?.Çok anlaml? bakt?…gözleriyle beni yedi?ini hemen farkettim.hiçte fena de?ildi hani.Ba??n? yar?m yamalak örten yazmas?,üstünde el örgüsü oldu?u anla??lan yelek,yele?in alt?ndada pazar i?i bir penye vard? c?rtlak renkli.Ayaklar?na kadar inen ?alvar ?eklindeki basma kuma?tan fistan? içimi g?c?klam??t?.Kalçalar? bize arkas?n? dönüp giderken löp löp sallan?yor bol ?alvar? gizleyemiyordu koca poposunu.Ben kafam? buz gibi akan suyun alt?nda serinletirken, arkada??m bidonumuzu doldurmaya çal???yordu.Köy kahvesine oturup bir iki çay içmek istedik.Öyle bir yerde her?eyimizle fark yaratt???m?z için dikkatler hep bize yönelmi?,gözler bizi derin derin süzüyordu.Muhabbet çay fasl? ile koyula??nca,köydeki gençler arac?m?z? köye kadar çekmeye ve onarmaya yard?mc? olacaklar?n? söylediler ve arac?n bulundu?u noktaya do?ru yola koyulduk.Traktörü süren gence o k?z? sordum.Abi ?ehirli oldu?un belli oluyorhemen,mal?n iyisini anl?yon.Geçen güzün o g?z?n ?rz?na geçtiydi pamuk i?çisinin biri…Anas? dakkac?k komaz yaln?z.
Ama ben anlam??t?m onun derdini.Ne yap?p edip ö?renmeliydim evini.Sordum. aha dedi abey,?ordaki kavakl?klar?nard?nda kerpiçten üç haneli yer.Vakit geç olmu?tu.Ben geceyi o köyde arbada geçirmeye karar vermi?tim ama akl?m o köylü k?zdayd?.Ate? saç?yordu gözleri.Memeleri sütyensiz bir ba?ka güzeldi.O kalçalar her ad?mda bi a?a?? bi yukar? löpür löpür sallan?yordu.
Gece tüm karanl???n? hissettirmeye ba?larken kavakl?klar?n oldu?u yöne do?ru çoktan yolalm??t?m.amac?m belliydi. Ne yap?p yap?p,sikecektim k?z?.Saat 10 gibiydi.Önce ah?r?n ????? söndü.derken annesi elindeki ele?i as?p içeri girdi.k?z yoktu ortal?kta.Beklemeye kararverdim.Sadece ay vard? gökyüzünde ???k saçan birde titreyen c?l?z ???klar?yla y?ld?zlar.Ah?ra do?ru ilerledim.Bilerek bir iki ses ç?kard?m.??e yaram??t?.K?z kap?da göründü.Gölgemi farketmi? olmal?yd?.Tuvalete gidiyormu? gibi ç?kt? kap?dan.ben birkaç ad?m att?ktan sonra kendimi gösterecektim ona.
Ayaklar? ç?plakt?.Ürkerek bas?yordu toprak zemine.tam tuvaletin kap?s?na gelince ç?kt?m ah?r?n kö?esinden.Önce irkildi.Elimle sus i?areti yapt?m.Siyah saçlar? parl?yordu ay ?????nda.O ve ben…yapayaln?zd?k ah?r?n önünde.bana do?ru ilerlemesini i?aret ettim.Önce arkas?n? kollay?p ba??n? çevirip hafifçe bakt? ve parma??yla ah?r? i?aret etti.içeri girdim.Keskin bi tezek kokusu ve ineklerin homurtular? duyuluyordu.Arkamdan geldi içeri.benden niçin korkmad???n? sormak istedim.F?rsat b?rakmadan :
-neye gelirsen pe?ime köy yerinde ars?zm?s?n ?dedi.
O gözlerini görüpte içine yang?n dü?meyecek herifmi olurda gelmeyeyim dedim.Bak, köpek gibi geldim pe?ine vuruldum sana ay g?z dedim.Hakk?nda baz? ?eyler ö?rendi?imi anlam?? olmal?yd?.Usulca çektim kolundan.Samanlar?n aras?na oturttum. Elim saçlar?n?n üzerinde gezerken bir elimlede dizini ok?amaya ba?lad?m.Titrer gibi olduktan sonra gözlerime bakt?.O an yap??t?m dudaklar?na.Öpü?meyi bilmiyodu,ve ben ona anlat?yordu nas?l yapaca??n?.Yumu?ac?k dudaklar?n? emerken kendini bana do?ru itiyor, orgazmolmaya ba?lad???n? belli ediyordu.dahada cesaretlenmi?tim.Ellerim ta? gibi memelerinde geziyor,ben ok?ad?kça o kas?l?yordu.bacaklar?mla sard?m önce…Bir elim ensesinde, di?er elimde yava?ça a?k üçgenine kay?yordu.Elimin alt?nda koca bir yarma ?eftali vard? sanki.Fistan?n? s?y?rd?m yava?ça,bembeyaz tenini o ay?????nda görebiliyordum.Fistan?n?n alt?na puanl? bir bez külot giymi?ti..Elim art?k hiç durmuyor,ok?ad?kça ok?uyordum.Bir yandan pantolonumu s?y?r?p,biryandanda ti?örtünü ç?kar?yordum ba??n?n üzerinden.Hiç kar??l?k vermiyordu…oda istiyordu.sadece külodu kalm??t? zerinde.Belk**e hiç jilet de?memi? am?n?n,kalçalar?na ve kas?klar?na do?ru yay?lmam??,ince siyah k?llar? külodunun aras?ndan f??k?r?yordu adeta.Art?k elimin alt?nda etli,?slanm?? bir amc?k ve kas???m? yaslad???m yumu?ac?k bir göt duruyordu bakir bakir.Külodunu s?y?rd???mda parmaklar?m am?ndaki k?llara gömülmü?,a?k suyuyla ?slan?yordu.Parmaklar?ma bula?an am suynuziyan etmeden dudaklar?ma sürdüm.Belk**e ilk defa bukadar sulan?yordu amc???.Önce memelerini, emmeye ba?lad?m ?ap?r ?upur…Dipdiri ve süt kokuluydular.Tüm vücudu ate?ler içinde yan?yor ve k?vran?yordu alt?mda.Duaklar?m? yava? yava? göbe?ine kayd?rd?m.göbek deli?ini zorluyordu dilim.Am?ndaki k?llar çenemi g?d?kl?yor ve ben daha fazla tahrik oluyordum.Dudaklar?m am?na inince ba??n? kald?rd? ve va????? va??? yala beni yala erim ol ,herifim ol…al yetir beni diyordu. Bayg?n gözleri akl?m? ba??mdan alm??t?.Dudaklar?m am?n?n suyundan s?r?ls?klam olmu?,A?z?m?n içine ak?yordu döllleri.Bir damlas?n? bile ak?tm?yordum yere bu taze a?k p?nar?ndan akan cennet harikas?n?.bacaklar?n? di?lemeye ba?lad???mda h?rlamay ba?lad? taze bir k?srak gibi art?k yerinde sabit duram?yordu…bal?k gibi sürtünüyordu bana.Yeniden dudaklar?na yöneldimde ba??m? elleriyle tutarak yap??t? bana.bir elim sikimde, ba??n? am?n?n ?slakl???n?aband?r?yor, bunun tad?n? ç?karmas?n? istiyordum.Dakikalarca bulad?m sikimi o ça?layan a?k sular?na.Art?k vakti gelmi?ti..yava?ça kayd?rd?m sikimi amn?n?n derinliklerine do?ru..V??????? V?????? ohhhhhh oyyyyy oyyy oh amannnnnn çenesini kapat?yordum elimle…kontrolden ç?km?? gibi inlemeye ba?lam??t?.Aminin yumu?ak tüyleri,köküne kadar soktu?umda kas?klar?mda müthi? bir haz b?rak?yordu.Ben sonsuza kadar yapmak istiyordum bunu… bi dha bi daha…Am?n?n içinde f?rt?nalar kopuyordu…Zevk iniltileri ah?r?n duvarlar?nda yank?lan?rken ,içinde bir volkan gibi patlay?verdim.Taze ve dar am? döllerim içini ya?larken bile s?k?yordu sikimi.?kimizde nefes nefese kalm?? ve orgazm?n tad?n? ç?kar?rken,s?k? s?k?ya sar?lm??,varolman?n dayan?lmaz hafifli?ini ya??yorduk.?çinden ç?kard???m zaman ki manzara gerçekten görülmeye de?erdi…Adeta yarak için a?z?n? hafifçe açm??, üçgen amc?k,üzerindeki siyah k?llar ve,içinden s?zan bembeyaz dölüm…

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *